Aachen egyetlen párt,


Esti Kurir, A megállapítás, amelyhez cikkén keresztül eljut, az: hogy valójában a szabad polgári akaratnyilvánításnak kor­látot vet az a szomorú tény, hogy komoly pénz nélkül egyetlen párt sem indulhat harcba, társkereső vadvízi a polgár tehát csak olyan pártok között válogathat, amelyek anyagi erővel bírták az előcsatározásokat.

Vitázni semmiképpen sem akarunk a meg­állapítással, még kevésbé akarjuk itt tized­szer vagy huszadszor kifejteni, hogy ha tény­leg az anyagi erőknek is mérkőzése a vá­lasztás: milyen bűnös benne s bűnös benne egyedül a rendszer, amely ezer ajánlást kíván ahhoz, hogy a polgárság a maga embereit csak jelölhesse is egy kerületben s hogy a múltak hasonlatai szerint ez a méltatlan intézkedés zugbörzévé alacsonyitja le, szel­vénypiaccá süllyeszti sok helyen és egy­néhány pártban a meggyőződés küzdőterét.

Tudja ezt a közönség nagyon jól. Tudjuk mi is.

aachen egyetlen párt

De amit nem tudtunk, az a cikkíró ur­nák egy másik, tényszerű klinikai nő egészségügyi kutatás. Amint ugyanis végigmegy a választási költsé­gek kronologikus listáján, a mához, a jelein napokhoz érve ezt Írja: «Iveket cirkuláltat minden párt s aki az ivet aláírja, az ugyan még nem biztos tagja a pártnak, de már a párt híve gyanánt keze­lendő.

De nemcsak kétségbe vonjuk, aachen egyetlen párt egyenesen viszautasitjuk a cikkíró urnák azt az inszi­­nuációját, hogy ez minden pártban igy van. De Rassay pártja, a szabadelvű párt tájékáról a cikkíró aachen egyetlen párt sem pénzért dolgozó aláirásgyüjtőkről, sem nyolc­van fillérekről, sem egyéb összegekről nem hallhatott, vagy ha hallott, — hazugságot hallott.

aachen egyetlen párt

S még ezzel a határozott visszautasítással sem elégedhetünk meg. Megelégedhetnek ta Ián azok a lelkes és önzetlen szervezők, akik foglalkozásra, felekezetre, társadalmi állásra való tekintet nélkül vállalkoznak rá, hogy rá­beszéléssel, magyarázattal, s kevés ráérő ide­jüknek igazán heroikus feláldozásával meg értessék a választópolgársággal, milyen életbe­vágóan fontos cél a polgárságnak egy közös, szabadelvű fronton való felsorakoztatása.

Ezek az önzetlen, áldozatos polgárok, akik között orvosokat, munkásokat, mérnököket, tisztviselőket, háziasszonyokat, iparosokat, művészeket, ügyvédeket, kereskedőket, vállal­kozókat látunk gyönyörű összetartásban és egységben, ezek az önkéntes szervezők, a pol­gári öntudatraébredés remek katonái —- mai viszonyaink között: hősei — talán tulmehet­­nek a nyolcvan filléres inszinuáción egy kéz­­legyintéssel.

De nem társkereső oldalakon gamer túl rajta mi s nem tűr­hetjük, hogy a polgári szervezkedést illető sú­lyos és méltatlan vád csak egy napig is éljen, mert a polgárság súlyos és menthetetlen de­­moralizálását látjuk benne.

Hogyan kopogjon ismeretlen polgártársának ajtaján, hogyan kezdje a meggyőzés munká­ját, hogyan kérjen aláírást egy tiszta párt ivére az a mérnök, orvos, kereskedő, vagy munkás, ha attól kell tartania, hogy szavai mögött anyagi érdeket gyaníthat házigazdája, és hogyan fogadja az önérzetes polgár a rá­beszélés lelkes mondatait, aachen egyetlen párt látogatóját előre megvádolták azzal, hogy nyolcvan fillérekért lelkesedik?

Esti Kurir, 1930. október (8. évfolyam, 223-249. szám)

Ismételjük: más pártok nevében nem nyi- 1 atkozhatunk. De nyilatkozunk a Szabadelvű Párt nevében s itt, a nagy nyilvánosság előtt szögezzük le: Hazugság az, hogy a Szabadelvű Pártnak csak egyetlenegy szervezője aachen egyetlen párt fil­lért is kap munkájáért, azokért az aláíráso­kért, melyeket a Szabadelvű Párt listáján gyűjt. A Szabadelvű Párt az önzetlen- polgárok nagyszerű összefogása, katonái egy eszmének önzetlen szolgálatában állnak — s bár nem törődnek vele: csak mosolyogni tudnak az Olyan erőfeszítésen, amely nyolcvanfilléres alapon próbálja megszerezni a polgárság hitét és bizalmát.

Aachen, október Az Esti Kurír tudósítójának távirata. aachen egyetlen párt

Hogyan juthat el Amszterdamba a Maastricht Aachen repülőtérről

Az alsdorfi Anna-bányában történt borzalmas sze­rencsétlenség halottjainak pontos számát még mindig nem tudják megállapítani. A robbanás az igazgatósági épületben olyan nagy pusztí­tást vitt véghez, hogy az állományjegyzékeket nem lehet pontosan aachen egyetlen párt s igy nem tudják, hány bányász ereszkedett le kedden reggel a tárnákba.

Kedden éjjel 12 óráig halottat ravataloztak fel. A kórházakban 95 sebesült fekszik, akik közül Az Esti Kurír tudósítójának távirata.

Prágai Magyar Hirlap, 1923. október (2. évfolyam, 222-247 / 375-400. szám)

Az alsdorfi bányakatasztrófa halottjainak száma a mentési munkálatokban résztvevő segédosz­­fagok vezetőjének közlése szerint százötven és kétszáz között fog mozogni. Éjfélkor még száznegyvenegy bányász hiányzott, akik a háromszázhatvan és a négyszázhatvan méter mélységben fekvő tárnákban dolgoztak. Ebből a két tárnából a» éjszaka folyamán majdnem kizárólag halottak kerültek elő.

A mentési munkában résztvevő osztagok telje­sen kimerültek.

  • Hol lehet megismerni a férfiak
  • Egy szám többet mond száz szónál: százalékos támogatással vagyis ellenjelölt és tartózkodás nélkül nyerte el Martin Schulz március én a Német Szociáldemokrata Párt SPD kongresszusán a párt kancellári jelölését.
  • Hogyan juthat el Amszterdamba a Maastricht Aachen repülőtérről
  • Hogyan akart talpra állni ez a térdrekényszerített nép ban?
  • Női keresek box

Az osztagok tagjainak elbe­szélése szerint az eltemetett tárnák mélyében borzalmas kép tárult szemeik elé. A halottak legnaggobb részét a kokszégető mosómeden­céjében helyezték el.

A halottak a felismcrhctetlenségig eltor­zultak, úgyhogy a személyazonosságot csak a legritkább esetben lehet megálla­pítani.

aachen egyetlen párt

A katasztrófa okát még mindig nem isme­rik. A vizsgálat eddig még nem vezetett ered­ményre. Egyedülálló és rejtélyes szerencsét­lenség esete forog fenn, amelynek tisztázása napokig is eltarthat. Az első jelentésekkel szemben annyi mindenesetre már most két­ségtelennek látszik, hogy a robbanást nem a központi robbanó­­anyagraktár ln-gyulladása okozta. A kiinduló pont valami kisebb helyi jellegű robbanás lehetett, amely vagy a tárna mé­lyén, vagy pedig a tárna bejáratánál történ­hetett. Úgy látszik, hogy szénpor robbant fel.

Emellett szól a megmenekült bányászok és a mentőosztagok aachen egyetlen párt elbeszélése is.

Tartalomjegyzék

Majd­nem valamennyi sebesültet a szénpor alól kellett kiásni. Igen soknál még mindig fennáll a fulla­dás veszélye. Az esti órákban a szabaddá tett tárnákban erős füstképződés indult meg. A robbanó­anyagraktárak valamennyi tárnában sértetle­nek maradtak.

aachen egyetlen párt

A környékbeli kór­házakban kilencvennyolc súlyos sebesültet ápolnak. A kórházak halottaskamrájában soknak az állapota annyira súlyos, hogy aligha élik túl a szerdai napot. A hozzátartozók még az éjszaka folyamán sem hagyták el a bányabejáralokat s nagy iz­galommal lesik a híreket.

Amazing articles

Egy szerencsétlen anya, akinek két fia ment le kedden reggel a bányába, este bcleöriilt a kétségbeesésbe, mert még min­dig nem kapott hirt fiairól. Egy öreg vájár, akinek sikerült egy mellék­tárnán keresztül megmenekülni, a mentőex­­pedicióval újból leereszkedett a bányába s az­óta eltűnt.

aachen egyetlen párt

Azt hiszik, hogy a mentési munká­latok közben szerencsétlenül járt. Az Esti Kurir tudósitójának távirata. Az alsdorfi Anna-bánya igazgatósága a leg­újabb jelentések szerint halottal számol.

Reggel 8 óráig halottról tudnak. A be­omlott tárnában hozzávetőleges becslések szerint még körülbelül — bányász van bezárva. A halál közvetlen oka a legtöbb áldozatnál fulladás volt. AIsdorf, október Az Esti Kurir tudósítójának távirata. Az Anna-bánya mélyéből egész délelőtt csak ha­lottak kerültek napvilágra.

Elve a délelőtt fo­lyamán egyetlen bányászt sem mentettek ki. Déli 12 óráig már holttestet ravata­loztak fel a kokszégetőkben. A mentőosztagok most már a robbanás fész­kének közvetlen közelében dolgoznak és azok a holttestek, amelyeket innen hoznak fel, egytől egyig tüzhalált haltak, mig a ré­gebben kihozott halottak és sebesültek, akik a felsőbb tárnákból kerültek elő, a mérges gázok áldozatai.

Minden jel arra mutat, hogy a robbanás a főakna alján történt és nem az oldalsó tárnákban f elraktározott robbanó­anyagokban.

Főpróbák a tartományokban

A legtöbb ilyen robbanóanyag­­raktárt épen találták. Az oldaltárnák ajtaját is a főakna felöl nyomta be a légnyomás, amiből szintén arra következtetnek, hogy a katasztrófa alulról jött ás nem a tárnákból. A szerencsétlenség pontos okát még mindig nem ismerik. A mentési munkálatok még napokig aachen egyetlen párt eltarthatnak.

A bánya mélyén még mindig sok áldozat fekszik s egészen bizonyos, hogy a halottak száma túl fogja haladni a kétszázat. Egyre több holttest kerül elő a bányatelep romba­­dőlt épületei alól is. A technikai iroda épü­letében lányt keres 20 inch kerékpár szerencsétlenség időpontjában ép­pen üzemi tanácsülés volt.

Az üzemi tanács tagjai közül eddig még csak egy került elő, de az sem volt már életben. Több halottat sejtenek a főakna beomlott tornyának rom­jai alatt is. Félóra alatt újabb 70 holttest Berlin, október A porosz bányamérnöki hivatal közlése sze­rint a déli órákban az alsdorfi Anna-bánya mélyében dolgozó aachen egyetlen párt elérte a robbanás színhelyét.

Déli 12 óra óta tömege­sen hozzák fel a robbanás fészkében talált holttesteket.

Félóra leforgása alatt több mint 70 holt­testet hoztak napvilágra. A kórházban meghalt sebesültek hozzászámi­­tásával a halottak száma most már re emelkedett. A birodalmi kormány és a porosz kormány a katasztrófa sújtotta lakosság nyomorának enyhítésére Az egész országban megindult a gyütjés az áldozatok hátramaradottjai javára. Férfitélikabátok finom fekete posz­tóból, bársonygallérral, 55 pengőért kaphatók.

Bejegyzés navigáció

SZÁM Függönyanyagok, bútorszövetek, sző­nyegek, matrac- és rollócsin­­vatok nagyáruháza Az életben maradt bányászok irtózatos vergődése a füstös tárnákban Aachen, október Reggel hatig holttestet ástak ki a Vilmos-tárnából Aachen, október Szerdán reggel hal óráig százhúsz holttestet ástak ki a beomlott Vilmos-tárnából.

Meg százhúsz bányász hiányzik, de nem bizonyos, hogy valamennyien a beomlott tárnákban vannak-e.

A megmenekült bányászok pontos számát még nem tudták megállapítani, mert a robba­nás a munkásházak nagyrészét aachen egyetlen párt rombadön­­tötte, úgyhogy az életbenmaradt bányászok egy része nem tudott hazamenni és a környék­beli falvakban lakó rokonainál szállott meg.

Azt sem tudjáik még pontosan, hogy hány bányász dolgozott a katasztrófa időpontjában a tárnákban. Szerdán reggel hirdetményt tet­tek közzé, amelyben felszólítják a bányatelep lakosságát, hogy jelentkezzenek az összes élet­benmaradt bányászok és azok a hozzátartozók is, akiknek családtagjai még nem kerültek elő.

A bányatelep félig rombadőlt igazgató­­sági épülete körül egész éjszaka többszáz főnyi tömeg állott, lesve a tárnákban rekedt bányászokról érkező hireket. A mentési munkálatok hajnal óta egyébként már valamivel gyorsabb tempóban folynak.