Ismerősök mainzer általános újság,


Ezt már tolmács nélkül is megérté a kecskész. Az angol kivette az oldalzsebéből az öt Napoleont s odanyújtá a ficzkónak. Az az egyik markát tartotta az aranynak, a másikkal vakarta a fejét a hegyes kalapja alatt.

  1. Lefordítani know német

Praktikus helveta! El is akarja adni a kecskéit, s ismerősök mainzer általános újság is akarja tartani. Mondá az angol. A legény ráállt az alkura. Az aranyakat a zsebébe sülyeszté, s azzal odanyújtá a görbefogantyús botját az angolnak.

A Nép, július (7. évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár

Most aztán szaladj. Fogd ezt ismerősök mainzer általános újság veres kendőt; ezzel lobogtass. A kecskepásztor hozzá fogott az iramodáshoz a pálya mentében, az angol veres shawlját lobogtatva a kezében. Az angol pedig nyakába akasztotta a tülköt, markába fogta a pásztorbotot, s ment a sziklák közé a kecskéket őrizni, a míg a pásztor oda jár. Okosabbat nem tehetett.

Ez volt az egyetlen praktikus ember közöttünk. A többi mind elvesztette az eszét. Nem is csoda. Az egész völgykatlan beillett volna már a pokol tornáczának.

Csak a lengyelzsidó maradt még ott. Térden állt a mellvéd párkánya fölött; két karját az ég felé terjengetve, s egyre énekelve, hadarva, sikoltozva istenostromló imáját.

netes társkereső első levél ülés nő voiron

A süvegén a prémet, a szakállát, a haját összeperzselte már a ráhullott szikra, még sem tágított a helyéből. Mikor aztán látta, hogy hasztalan minden éneklés: akkor egyszerre felegyenesedett; tenyerével odacsapott a lángok felé s azzal beleköpött a tűzbe; «pchi! A hőség és a sziporkaeső miatt nem lehetett a párkány közelében maradni.

A Nép, 1925. július (7. évfolyam, 143-169. szám)

Le kellett mondani arról a szándékról, hogy egy élő embert meg lehessen menteni ebből a rémhalálból. S azok még is ordítottak odaalant. A mit mi, épen megmenekültek tehettünk, mindössze az volt, hogy a pályamentén heverő csonttörött utazókat, az elájult asszonyokat felhordtuk az őrházhoz, s ott a szobában elhelyeztük.

Aztán jöttek azok a végtelennek tetsző perczek, melyek alatt a segélythozó vonatot vártuk a közeli állomásról. Hangzik-e már a füttyszó? Néha megszólalt a kürt.

találkozó hely mali férfiak 49 ülések

Az angol hivogatta össze a kecskéket. Milyen rossz gondolatok bántottak e perczek alatt! A kik tegnap szeretteiktől elbucsúzva, örömérzettel keltek útra, reményteljes terveik voltak! Talán haza siettek: otthon várják őket. Vagy nem is tudatták a jövetelüket: meg akarták lepni a kedveseiket?

Az a menyasszony, a ki egy napos férje mellől elszakadt? Azok az ártatlan gyermekek, a kiket az anyjuk nem menthetett meg? Azok a kötelességtudó szolgái a közönségnek, a kik a vész perczében helyükön maradtak; a gépész, a fűtő és valamennyi kalauz, a ki a saját életét megmenthette volna, miért bűnhődik?

A NÉMA GYERMEK.

Hát csakugyan volna a világon az a «fekete isten? A ki cselekszi a rosszat, azért mert rossz: ismerősök mainzer általános újság kinek ereje a rombolás, gyönyöre a fájdalom, imádása az átkozás. De még nem ezek voltak a legrosszabb godolataim. Ha van az a «czerni Bog» s az gyönyörködik ebben a rémjelenetben: hát az egészen az ő fekete jellegéhez illő.

De hogy én nekem: az érző embernek az a legutolsó gondolatom, hogy lám milyen jó, hogy nem én velem történt az a nagy szerencsétlenség! Ez szégyen és gyalázat. Pedig úgy van. Az irtózásnál erősebb a lelkemben az a megelégedés, hogy én magam kimenekültem ez ádázatból, mely engem is magával sodorhatott volna.

Hogy milyen nagy szerencse ért engem! Én bennem is itt van a czerni Bog: itt lakik a májamban, a zsigereimben a fekete Isten! A vonat egyszer csak megérkezett: virradat felé.

Távol állt meg a katasztrófa szinhelyétől. Jöttek vele seborvosok, tűzoltók, csendőrök, munkások. Rögtön hozzáfogtak a dologhoz. A sebesülteket bekötözték, az aléltakat felocsították, a pályaőrt és az utasokat kikérdezték; többen megkisérték köteleken lebocsátkozni a lezuhant waggonokhoz. Néhányat azok közül megkimélt addig helyszíni találkozón házas anya tűz: ott még talán élő embert lehet találni.

A munkások pedig a feldült pályatest helyreállításához fogtak: a mérnökök tanakodtak, hogyan kellett volna a mellvédet elkészíteni, hogy ilyen sziklaomlás keresztül ne törhessen rajta? Végre egy munkás megrántja a kabátomat. A pályaőr meg a felesége csak arról ismernek, hogy asztrakános süvegem és mencsikoffom van. Csak akkor jutott eszembe, hogy hiszen én egy gyermeket vittem fel oda. De ez már olyan ismerősök mainzer általános újság időnek tetszett, hogy egészen elfeledkeztem róla s nem csodáltam volna, ha ugyanaz a fiú most, mint felnőtt ember jön rám szemközt.

Siettem fel az őrházhoz.

A FEKETE ISTEN.

Egy hivatalnoki egyenruhában pompázó uraság már türelmetlenül várt a feljárónál. Beszél az folyvást. Hát mit beszél? Véletlenül került hozzám.

A vele együtt utazók mind odavesztek. Bementem a hivatalnokkal az őrházba. A megsérült utasokat már akkor mind elhelyezték a betegszállító waggonokba. Az őrjöngő asszonyok is gondozás alá kerültek.

A mint a gyermek engem ingyenes társkereső én kötőanyag ismerősök mainzer általános újság megszünt sirni. Könnyein keresztül ragyogott az öröm, felém nyujtá a kezeit s azt mondá: «Jőjjön! Jó leszek. Beszélni fogok.

Egy amerikai nábobnak az öt éves fia, a kinek az egész kisérete csupa angol, német és szerecsen. S ez magyarul szól! Odamentem hozzá s akkor átölelte a nyakamat. Nem leszek rossz. Félek nagyon. Ezt is mind magyarul mondta.

Hogyan hivják? Kérdezém tőle én is anyanyelvemen. Arra a kezeivel tapsolt. Megörült neki, hogy ilyen szót hall. S aztán kis gondolkozás után felelt: — Úgy hiják: a «Silver-King. Mama úgy hivja ismerősök mainzer általános újság Kornél. Tehát ez a gyermek nem is volt süket soha, csak «bikács» néma.

Mondá az angol utas. Amerikai úr.

partnervermittlung mv társkereső 50 plusz salzburg

Nagy úr. Én önnel akarok apához menni!

E szerint ért angolul.