Isten személyesen megismerni pdf


Hát errõl van szó. Mit is mondhatnánk egy olyan könyvrõl, amely a következõképpen foglalja össze mondanivalóját: "Férjed feleséged sokkal job- ban fog téged szeretni, ha soha nem követsz el hibát".

Fontos megértenünk, hogy a világon sok hívő nem ismeri igazán Istent.

Fontos megérteni: nagyon jó, ha valaki alárendeli magát Isten Törvényének és követi Jézus példáját. A Megváltó egyben a mi Mindenható Urunk is Júd 4. A Teremtõnek és Megváltónak adatott minden hatalom mennyen és földön. Bûneink megszomorítják, engedelmességünk pedig — amellyel tartozunk is neki — megörvendezteti Istent.

Mindennek ellenére az engedelmesség keresztyén életünknek csak egyik eleme és nem a lényege.

Isten személyes megismerése

Sõt, továbbmegyek: az engedel- messég nem a gyökere, de még csak nem is a legnemesebb gyümölcse hívõ életünknek. Isten szeretete és kegyelme kezdettõl fogva mindig megelõzte az Õ paran- csolatait. Ahogy János is írja: "Mi tehát azért szeretünk, mert õ elõbb szeretett minket" 1Jn 4, Pálnál az áll, hogy Krisztus meghalt értünk, ezért szeretete szorongat minket, hogy többé ne önmagunknak éljünk, hanem Istennek 2Kor 5, Máshol így fogalmaz: "Isten üdvözítõ kegyelme" — nem pedig Isten törvénye — az, amely "arra nevel minket", hogy tagadjuk meg a hitetlenséget és a világi kívánságokat Tit 2, A parancsok nem változtatják meg az embereket, de a szeretet igen.

Ha Isten nem szeret elõbb egy embert és nem békíti meg Önmagával, akkor az az ember soha nem fog tudni Isten parancso- latainak engedelmeskedni.

Isten személyes megismerése

Ha azt mondjuk egy ateistának, hogy gyûjtsön kincseket magának a mennyek- ben, nem fogja és nem is tudja megtenni, mert a parancs teljesen értelmetlen számára. Ha hiszi, hogy nincs Isten a mennyben, minek számoljon vele? Ha azt mondjuk az édesanyját megvetõ tininek, hogy tisztelje õt, nem fogja tudni megtenni.

Jézus üzenete mindenkinek

Nem fog tudni tiszteletet mutatni, ha nincs benne tisztelet. Talán megteszi, amit az édesanyja kér tõle, de vonakodva, grimaszokat vágva és vállát rángatva.

isten személyesen megismerni pdf

Az édesanyjához való viszonyának — vagyis a szívének — kell teljesen megváltoznia. Hasonlóképpen értelmetlen dolog azt mondani egy istentelen embernek, hogy hagyja el a bûnt. Ez olyan, mintha azt kiáltanánk egy fuldoklónak, hogy ússzon.

Joseph Hedgecock: Az én juhaim hallják az én szómat. Kivonat I. FEJEZET. Isten megismerése

Hiába igaz, hogy a fuldoklónak úsznia kell, ha egyszer az a gond, hogy nem tud úszni. Ugyanígy, az az ember, aki eldöntötte, hogy a saját boldogságát, a saját karrierjét építgeti, és a saját isteneit fogja szolgálni, képtelen lesz annak a pa- rancsnak engedelmeskedni, hogy engedjen másokat maga elé, és nem is fogja megtenni.

Nem tudja, de nincs is szándékában.

isten személyesen megismerni pdf

Pál így ír errõl: "a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni" Rm 8,7. Nevén nevezi a bûnt, és rámutat az ember bûnösségére.

DD A Ferfi Akit Isten Formal PDF

Segít fenntartani a társadalmi rendet, és féken tartja vad indu- latainkat. Kimondja, hogy mivel tartozunk másoknak, de legfõképpen Istennek.

Ez a cikk elmagyarázza, hogy hogyan kezdhetsz személyes kapcsolatot Istennel. Akár most rögtön.

Mivel Isten Törvényének minden parancsa Isten jellemét tükrözi, a Törvény így azt is megmutatja, hogyan kerülhetünk egyre nagyobb összhangba Istennel. A Törvény önmagában mégsem tudja megváltoztatni az ember szívét. Mivel a férfiak, akiket tanított, nagyon las- san haladtak elõre, elkeseredett, és ezt kérdezte isten személyesen megismerni pdf — Dan, mondd már meg, hogyan lehet elérni, hogy az emberek megváltoz- zanak?

  • DD A Ferfi Akit Isten Formal PDF | PDF
  • И даже если он и не был живым в биологическом понимании этого слова, ему, во всяком случае, было свойственно не меньше сознания и самосознания, чем человеческому существу.
  • (PDF) ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A kapcsolat törvényei és célja | Gábor Gyenis - krisztian-es-tarsa.hu
  • Как ни трудно в это поверить, но последнее представляется более вероятным.
  • В Хранилищах Памяти помимо матриц наших тел и личностей содержится еще так много всего другого.

Honnan kapják a képességet a változáshoz? Hogyan tudnám elérni — min- den egyes szót különös gonddal ejtett ki —, hogy …azt tegyék, …ami helyes?

isten személyesen megismerni pdf

Mivel ez a férfi, Isten kegyelmének köszönhetõen, már kezdett elszakadni a "mindent bele" keresztyénségtõl, kész volt meghallgatni a válaszomat: — A különbözõ utasítások meg tudják változtatni a gyermekek és a beosztot- tak viselkedését, ha annak is megleled a módját, hogy megbüntesd az enge- detlenséget.

A törvény azonban önmagában még nem újítja meg a szívet.

ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A kapcsolat törvényei és célja

Kizárólag Isten szeretete és kegyelme tud minket megváltoztatni. Az igazság megváltoztatja az embereket, ha azok fogékonyak az igazságra, és ha a Szent- lélek megajándékozta õket "halló fülekkel". A tanítóknak azonban nincs hatal- muk arra, hogy az embereket megváltoztassák. A legtöbb, isten személyesen megismerni pdf tehetünk, hogy Isten Igéjének a közelébe visszük õket.

Mi nem tudjuk õket rávenni arra, hogy azt tegyék, ami jó. Akkor ki tudja?

isten személyesen megismerni pdf

Jeremiás azt mondta, hogy Izráel akkor fog megváltozni, ha Isten isten személyesen megismerni pdf õ kõszívük helyett hússzívet ad majd nekik Ez 11,19; 36,26; vö. Nagy ember, hogy tudja 31, Jézus azt mondta, hogy némelyeknek megadatik a mennyek országa titkainak a megértése, másoknak pedig nem Mt 13, Pál azt mondta, hogy a Krisztus evangéliumának hirdetése bolondság, hacsak Isten Lelke meg nem ajándékozza a lelkileg fogékony embereket azzal a képességgel, hogy értsék az igazságot 1Kor 1, Vagyis röviden, az engedelmesség gyökere Isten megelõlegezett kegyelmében keresendõ, az engedelmesség gyümölcse pedig az, hogy egyre inkább hasonlítunk Õhozzá és egyre inkább belesimulunk az Õ ter- veibe.

isten személyesen megismerni pdf

Ahogy Jerry Bridges mondja: "Nos, a tény az, hogy van kötelezettségünk Istennel szemben. Õ a világ min- denható irányítója, és ilyen minõségében beszél róla a Isten azonban 18 motivál is bennünket az engedelmességre, nem mindenható törvényei, hanem Jézus Krisztuson keresztül gyakorolt kegyelme alapján.

isten személyesen megismerni pdf