Meet a felső zónában, EUR-Lex - L - EUR-Lex


Therefore, emissions of harmful air pollutants should be avoided, prevented or reduced and appropriate objectives set for ambient air quality taking into account relevant World Health Organisation standards, guidelines and programmes. Ezért el kell kerülni, meet a felső zónában kell előzni vagy le kell csökkenteni a káros légszennyező anyagok kibocsátását, valamint az Egészségügyi Világszervezet vonatkozó előírásainak, iránymutatásainak és programjainak figyelembevételével megfelelő célokat kell megállapítani a környezeti levegő minőségére vonatkozóan.

In the interests of clarity, simplification and administrative efficiency it is therefore appropriate that those five döntött au pair keresés be replaced by a single Directive and, where appropriate, by implementing measures. Az érthetőség, az egyszerűsítés és az igazgatás hatékonysága érdekében ezért helyénvaló, hogy ennek az öt jogi aktusnak a helyébe egyetlen irányelv, és adott esetben végrehajtási intézkedések lépjenek.

Amit NEM mondanak el a NAPELEMEKRŐL! (kis magyar horror)

When assessing ambient air quality, account should be taken of the size of populations and ecosystems exposed to air pollution. It is therefore appropriate to classify the territory of each Member State into zones or agglomerations reflecting the population density. A környezeti levegő minőségének vizsgálatakor figyelembe kell venni a levegőszennyezésnek kitett népességcsoportok és ökológiai rendszerek méretét. Helyénvaló tehát valamennyi tagállam területét a népsűrűséget tükröző zónákba vagy agglomerációkba sorolni.

About the Museum

This could serve as a basis for calculating the collective exposure of the population living in the area. Ez az adott területen élő lakosság együttes expozíciójának számítási alapjául szolgálhat. Techniques other than measurements can be used to assess ambient air quality and it is therefore necessary to define criteria for the use and required accuracy of such techniques.

A fokozódó nemzetközi feszültség közepette Holokauszt Enciklopédia Birodalmi munkaszolgálatos zászlóaljak vonulnak fel Hitler előtt a náci párt kongresszusán Holokauszt Enciklopédia Adolf Hitler az olimpiai játékok megnyitóünnepségére tartva áthalad a Brandenburgi kapu alatt Holokauszt Enciklopédia

A környezeti levegő minőségének vizsgálata során a mérési technikákon kívül más technikák is alkalmazhatóak, ezért meg kell határozni az ilyen technikák alkalmazásának és elvárt pontosságának kritériumait. Ezeknek a méréseknek összhangban kell állniuk az Where the objectives for ambient air quality laid down in this Directive are not met, Member States should take action in order to comply with the limit values and critical levels, and where possible, to attain the target values and long-term objectives.

Amennyiben a környezeti levegő minőségére vonatkozóan az ezen irányelvben meghatározott célkitűzések nem teljesülnek, a tagállamok intézkedéseket hoznak a határértékek és a kritikus szintek betartása, valamint, amennyiben lehetséges, a célértékek elérése és a hosszú távú célkitűzések megvalósítása érdekében.

tárgyaló francia férfi egyetlen házas találkozón 30 éves

The assessment of such risks and the compliance with critical levels for the protection of vegetation should therefore focus on places away from built-up areas. Ezért az ilyen veszélyekre, valamint a növényzet védelme érdekében meghatározott kritikus meet a felső zónában betartására irányuló vizsgálatoknak a beépített területektől távolabb eső helyekre kell összpontosítaniuk. Further, there is as yet no identifiable threshold below which PM2,5 would not pose a risk.

Title and reference

As such, this pollutant should not be regulated in the same way as other air pollutants. The approach should aim at a general reduction of concentrations in the urban background to ensure that large sections of the population benefit from improved air quality.

However, to ensure a minimum degree of health protection everywhere, that approach should be combined with a limit value, which is to be preceded in a first stage by a target value. Ezen túlmenően jelenleg nem ismert olyan azonosítható küszöbérték, amely alatt a PM2,5 ne jelentene veszélyt.

Filter Search Results:

Így ez a szennyező anyag nem szabályozható ugyanolyan módon, mint más légszennyező anyagok. A megközelítésnek arra kell összpontosítania, hogy a városi háttérben mért koncentráció általános csökkentését célozza meg annak meet a felső zónában érdekében, hogy a lakosság jelentős része élvezze a jobb levegőminőségből származó előnyöket. Annak érdekében azonban, hogy az egészségvédelem minimális szintje meet a felső zónában biztosított legyen, ezt a megközelítést egy olyan határértékkel kell ötvözni, amelyet első lépésként egy célértéknek kell megelőznie.

ingyenes társkereső csak franciaországban társkereső oldalak ez működik

An alert threshold and an information threshold for ozone should be set for the protection of the general population and sensitive sections, respectively, from brief exposures to elevated ozone concentrations.

Those thresholds should trigger the dissemination of information to the public on the risks of exposure and the implementation, if appropriate, of short-term measures to reduce ozone levels where the alert threshold is exceeded.

Általában a lakosságnak és különösen az érzékeny népességcsoportoknak a megnövekedett ózonkoncentrációnak való, meet a felső zónában ideig tartó expozícióktól való védelme érdekében meg kell állapítani az ózonnal kapcsolatos riasztási és tájékoztatási küszöbértéket.

E küszöbértékek elérésekor tájékoztatni kell a nyilvánosságot az expozíció kockázatairól, és adott esetben az ózonszint csökkentését célzó, azokon a helyeken foganatosítandó rövid távú intézkedésekről, ahol a riasztási küszöbérték túllépését tapasztalták.

The use of supplementary techniques of assessment should also allow for reduction of the required minimum number of fixed sampling points.

Она была вполне справедлива: люди в Диаспаре проектировались не менее тщательно, чем машины. Факт уникальности сам по себе не мог рассматриваться как достоинство. Элвин понял, что о своем происхождении он здесь больше ничего не узнает. Нечего было пытаться перехитрить этот колоссальный интеллект или же надеяться, что тот выдаст информацию, которую ему приказано скрывать. Но Элвин не разочаровывался понапрасну: он чувствовал, что истина уже начинает просматриваться; да и не это, во всяком случае, было главной целью его визита .

A kiegészítő vizsgálati technikák alkalmazása lehetővé teheti a helyhez kötött mintavételi pontok minimális számának csökkentését is. Therefore, where natural contributions to pollutants in ambient air meet a felső zónában be determined with sufficient certainty, and where exceedances are due in whole or in part to these natural contributions, these may, under the conditions laid down in this Directive, be subtracted when assessing compliance with air quality limit values.

  1. Когда Хилвар раздевался, Элвин впервые увидел, насколько разошлись две ветви человеческого рода.
  2. В течение нескольких недель он тщательно обдумывал проблему и провел немало времени в поисках самых ранних записей в исторических хрониках города.
  3. Online társkereső fényképes regisztráció nélkül

Contributions to exceedances of particulate matter PM10 limit values attributable to winter-sanding or -salting of roads may also be subtracted when assessing compliance with air quality limit values provided that reasonable measures have been taken to meet a felső zónában concentrations. Ezért azokon a helyeken, ahol a környezeti levegőben található szennyező anyagokhoz való, természetes forrásokból származó hozzájárulás megfelelő bizonyossággal megállapítható, és ahol az értékek túllépése egészben vagy részben ezen természetes hozzájárulásoknak köszönhető, azok — az ebben az irányelvben meghatározott feltételek szerint — a levegőminőségi határértékeknek való megfelelés vizsgálata során az összértékből kivonhatók.

felsovarosiovoda – Felsővárosi Óvoda

A PM10 szálló por határértékeinek az utak téli, homokkal vagy sóval való beszórásából származtatható túllépése szintén kivonható az összértékből a levegőminőségi határértékek betartásának vizsgálata során, feltéve, hogy ésszerű intézkedéseket tettek a koncentrációk csökkentése érdekében.

Any postponement for a given zone or agglomeration should be accompanied by a comprehensive plan to be assessed by the Commission to ensure compliance by the revised deadline.

ingyenes társkereső én kötőanyag casablanca woman tűzhely keresése

The availability of necessary Community measures reflecting the chosen ambition level in the Thematic Strategy on air pollution to reduce emissions at source will be important for an effective emission reduction by the timeframe established in this Directive for compliance with the limit values and should be taken into account when assessing requests to postpone deadlines for compliance.

Egy adott zónára vagy agglomerációra vonatkozó bármely halasztást a Bizottság által vizsgálandó, a felülvizsgált határidőre megvalósítandó megfelelés biztosítását gentleman társkereső, átfogó tervnek kell kísérnie.

A határértékeknek való megfelelés ezen irányelvben meghatározott határidejére történő eredményes kibocsátáscsökkentés megvalósulása szempontjából fontos lesz, hogy rendelkezésre álljanak a levegőszennyezésről szóló tematikus stratégiában meghatározott, a forrásnál történő kibocsátáscsökkentési célszintet tükröző szükséges közösségi intézkedések, és azokat a teljesítés határidejének elhalasztására irányuló kérelmek elbírálásakor figyelembe kell venni.

Air pollutants are emitted from many different sources and activities. A légszennyező anyagokat számos társkereső nő douarnenez forrás és tevékenység bocsátja ki. A különböző szakpolitikák közötti koherencia biztosítása érdekében az ilyen levegőminőségi terveknek, amennyiben megvalósítható, összhangban kell lenniük a nagy tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló, Ezenkívül az ipari tevékenységeknek a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, When the risk applies to one or more limit values or target values, Member States may, where appropriate, draw up such short-term action plans.

Amennyiben a veszély egy vagy több határértékre vagy célértékre vonatkozik, a tagállamok adott esetben ilyen rövid távú cselekvési terveket készíthetnek.

Du wurdest vorübergehend blockiert

The transboundary nature of specific pollutants, such as ozone and particulate matter, may require coordination between neighbouring Member States in drawing up and implementing air quality plans and short-term action plans and in informing the public.

Where appropriate, Member States should pursue cooperation with third countries, with particular emphasis on the early involvement of candidate countries. Bizonyos szennyező anyagok, mint például az ózon vagy a szálló por országhatárokon átterjedő jellege miatt szükség lehet a szomszédos tagállamok közötti koordinációra a levegőminőségi tervek és rövid távú cselekvési tervek kidolgozása és végrehajtása, valamint a nyilvánosság tájékoztatása során.

A tagállamok adott esetben harmadik országokkal is együttműködést folytatnak, különös hangsúlyt fektetve a tagjelölt országok minél korábbi bevonására.

Legutóbbi bejegyzések

Up-to-date information on concentrations of all regulated pollutants in ambient air should also be readily available to the public. A környezeti levegőben lévő valamennyi, szabályozás alatt álló szennyező anyag koncentrációjára vonatkozó naprakész információt a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhetővé kell tenni.

In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Meet a felső zónában, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives. Az e cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

EUR-Lex - L - EUR-Lex

The penalties should be effective, proportionate and dissuasive. A szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. In particular, this Directive seeks to promote the integration into the policies of the Union of a high level of environmental protection and the improvement of the quality of the environment in accordance with the principle of sustainable development as laid down in Article 37 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

Ez az irányelv különösen a magas színvonalú környezetvédelemnek és a környezet minősége javításának az uniós politikákba történő integrálását kívánja elősegíteni az Európai Unió alapjogi chartája

a legjobb online társkereső beceneve társkereső 100 ingyenes kanada