Oldal algériai találkozó, Algéria csodát tett az „elefántok” ellen


Esti Hírlap, Megkezdődött az eviani kon­ferencia. A Genfi tó francia partján fekvő városkában a francia—algériai tárgyalások színhelyéül kijelölt Park Hotel előtti téren ma délelőtt kilenc óra 55 perckor ereszkedett le a »vájd hadsereg első helikop­tere. Belkasszem Krim, az Al­­gériai Köztársaság ideiglenes kormányának külügyminiszte­re, az algériai delegáció vezető­je lépett elsőnek francia földre, nyomában Ahmed Francis, az algériai kormány pénzügymi­nisztere, Bumendzsel ügyvéd, a tájékoztatásügyi miniszté­rium politikai osztályának ve­zetője.

Magyar nap az Algériai Kereskedelmi és Iparkamarában

Röviddel ezután további két helikopter szállt le a fehér kereszttel megjelölt térre, az algériai küldöttség öt másik tagját hozták a svájci felség­jeles gépek Géniből, a delegá­ció szálláshelyéről. Haute Sa­voie megye alprefektusa fogad­ta valamennyiüket, de — kéz­fogás nélkül, néma főbolintós­sal. A Párizsból jött utasítás ez: hideg udvariasság Némi meglepetést keltett, hogy az algériai delegáció fél órával előbb jött meg, oldal algériai találkozó azt korábban meghatározták.

Nemcsak az időjárási viszo­nyok diktálhatták a Genfi tó felett felhős, esőre hajló az ég, hűvös-borús az időhanem biztonsági követelmények is.

Magyar nap az Algériai Kereskedelmi és Iparkamarában

A oldal algériai találkozó rendőrség letartóz­tatott például egy Michel Staub nevű fasisztát, aki bevallotta, hogy merényle­tet tervezett az eviani kon­ferenciára érkező algériai küldöttség ellen. A Genfi tavon eközben a francia és a svájci rendőrség motorcsónakjai tucatszám cir­káltak. Magában Evianban mint­egy ezer csendőr és roham­rendőr tartózkodik, a tár­gyalások színhelye körül kordont vontak, méte­res körzeten túl senki sem közelítheti meg a szállót. Az algériai küldöttség a tó felöli bejáraton lépett be a Park Hotelbe, a francia dele­gáció Joxe államminiszterrel az éien a hegyek felöli bejá­ratot vette igénybe.

A francia küldöttek ugyancsak biztonsá­gi okokból egyenként érkez­tek, külön gépkocsikon.

Néhány perccel tizenegy óra előtt megkezdődött a konferen­cia. Utána Belkasszem Krímet, az algériai küldöttség vezetőjét illette meg a válasz joga, hogy az algériai kormány felfogásai ismertesse.

  • Ember és világ harmóniáját hirdeti, s egyúttal azt is feltárja, milyen mély nyomot hagyott Camus egész művészetében az a gyermekkorában megismert észak-afrikai világ, mely ettől fogva rejtve vagy nyíltan, de mindig jelen van műveiben.
  • Szóljon hozzá Ön is!
  • Filmhíradók Online / Algériai körkép
  • Magyar nap az Algériai Kereskedelmi és Iparkamarában
  • Világifjúsági és diáktalálkozó – Wikipédia
  • Magyar nap az Algériai Kereskedelmi és Iparkamarában

Párizsi politikai körökben úgy vélik, hogy a tényleges tárgyalások egyetlen párt skihalle neuss a jövő héten indulnak meg. A mai gyűlés csupán a két álláspont lerögzí­­tését hozza meg.

Francia békekiildöttségek indulnak a tárgyalások színhelyére franciák a oldal algériai találkozó vezéré­nek hangját: az Oldal algériai találkozó 1. A tűzszünet szombat délután 18 órakor lép érvénybe. A Reuter jelenti to­vábbá, hogy a francia minisz­terelnöki hivatal közlése sze­rint enyhítik a Ben Bellával és más felkelő vezetőkkel szem­ben alkalmazott intézkedése­ket, valamint szabadon bocsá­tanak hatezer politikai foglyot.

A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. Magyar nap az Algériai Kereskedelmi és Iparkamarában

Párizs, május A Francia Kommunista Párt politikai bizottsága nyilatkoza­tot adott ki az eviani konfe­rencia előestéjén. A francia kormány és az Oldal algériai találkozó Köz­társaság ideiglenes kormánya között a hivatalos tárgyalások megindulása a béke erőinek győzelme — állapítja meg elöl­járóban a deklaráció, de nyom­ban leszögezi: veszélyes lenne azt hinni, hogy a konferencia sikerét máris biztosították.

társkereső mannheimer holnap személyes menyasszony ausztria

Fenn akarja tartani a francia katonai támaszpontokat is és a holnap Algériájára a NATO-ba beilleszkedő külpolitikai vona­lat kíván rákényszeríteni. A politikai bizottság felhívja a kommunistákat, a dolgozó­kat, a béke híveit, kettőzzék meg tevékenységüket a külön-' böző kezdeményezések, így békemozgalom megmozdulá­sainak sikere érdekében A francia nép, a békevágyó milliók képviselői is ott lesz­nek Evianban.

Ali Mokrani, Algéria magyarországi és szlovéniai nagykövete, valamint Bouguerra Abdelghafour, a külképviselet első titkára.

Pénteken este már 39 de­legáció indult el Párizsból a konferencia városába. A francia küldöttség taktiká­ja szerint erőfeszítést tesznek arra, hogy a lehető legrövi­debb idő alatt fegyverszüneti megállapodást érjenek el. Pá­rizsnak ugyanis érdekében áll­na, hogy a fegyverszünet ré­vén megtudja, hol vannak Al­gériában a felkelők egységei — az algériai háború guerilla­­jellegénél fogva a fegyverszü­net csak a francia hadsereg javára szolgálna!

Az algériai kormány már több ízben ál­lást foglalt e kérdésben: csak a politikai megegyezés után fogadhatja el a fegyverszüne­ti megállapodást. Ferhat Abbasznak, az Algé­riai Köztársaság ideiglenes kormánya elnökének péntek esti rádióbeszéde mély hatást keltett a francia főváro: an is.

Ferhat Abbasz. Ébereknek kell lennünk. Reméljük, hogy az Algériában élő európaiak egy­szer s mindenkorra belátják: új korszak kezdődik és semmi előnyük nem szár­mazik abból, ha sorsukat a gyarmati rendszerhez láncolják. A szabad Algériában lesz hely minden algériai számára.

Algériai látogatás a MOB-székházban

A haladás és a béke jegyében tá­rul fel előttünk a jövő. Kül­döttségünk azért megy Evian­­ba, hogy ezt a jövőt lehetővé tegye. A Hruscsov-Kennedy-találkoiá visszhangja Szovjet, angol, francia jelentések a bécsi eszmecsere előkészítéséről A Hruscsov—Kennedy-ta­lálkozó híre, amelyet tegnap délután hivatalosan közzétet­tek, világszerte az érdeklődés középpontjába került.

A hírt Moszkvában helyes­léssel fogadták, abban a tudat­ban. Sajtókörökben rámutatnak ar­ra. Kedvező le­hetőséget teremthet viszont to­vábbi kapcsolatokhoz: alcár személyes tárgyalásokhoz, akár többoldalú csúcstalálkozóhoz, vagy más formában történő nemzetközi értekezletekhez.

Ehhez azonban arra van szük­ség, hogy az amerikai kor­mányzat vezetői valóban jóin­dulattal készüljenek fel a ta­lálkozásokra.

Algéria megszorongatta a franciákat a kézi-vb-n

Ma már a fegy­verkezési verseny legesökönyö­­sebb híveinek is el kell i'smer­­niök, hogy a Szovjetunióval nem lehet az erő helyzetéből tárgyalni. London, máju6 Az angol sajtó túlnyomórészt washingtoni jelentések alapján foglalkozik a Hruscsov—Ken­­nedy-találkozóval.

A Times washingtoni tudósí­tója szerint minden jel arra mutat, a találkozót Kennedy kezdeményezte. Az elnök ugyanis eltökélte, hogy megakadályozza a Nyu­gat pozíciójának további gyen­gülését.

A Daily Mirror hangoztatja azt a londoni véleményt, hogy Kennedy és Hruscsov eszme­cseréik során megvitatják egy csúcstalálkozó lehetőségét. A Daily Telegraph így ír: A találkozó útmutatást adhat Kennedy számára külpolitiká­ja kialakításához, amely ma még korántsem egységes és át­gondolt.

flört svájc senior dating man rhone

A Daily Sketch poli­tikai tudósítója szerint Géni­ben több olyan vélemény is látott napvilágot, hogy ameny­­nyiben a bécsi találkozó sike­res lesz. Hruscsov meghívja Kennedyt: látogasson el Moszkvába. A Daily Express vezércik­kében oldal algériai találkozó ír: az angol közvélemény úgy véli, a találkozó jó hír.

Minden remény megvan arra, hogy a két államfő közötti eszmecsere tárgyilagos lesz. Angliának csak előnyei szár­mazhatnak abból, ha Hruscsov és Kennedy között jobb, őszin­tébb kapcsolat alakul ki.

A Daily Worker vezércikké­ben hangoztatja, az Egyesült Államok kormánya néhány hó­nap alatt egyik kudarcot a másik után szenvedte el: Ku­ba, Laosz, Algéria, Irán jelzik ezt az utat.

Világifjúsági és diáktalálkozó

A francia külügyminisztéri­um tegnap este igen tartózko­dó hangon kommentálta a Hruscsov—Kennedy-tal álkozó hírét. Az Humanité viszont rá­mutat: jó előjel, hogy a moszk­vai és a washingtoni közvéle­mény a bécsi találkozóról mint az első személyes kapcsolatról beszél. A világbéke érdekében kiieánatos, hogy további talál- I kozák is legyenek. A Francia j Kommunista Párt lapja a tor i vábbiakban azt írja, hogy Kennedy eddigi politikája in­kább rácáfolt arra a kedvező előítéletre, amellyel a Fehér Házba belépését fogadták.

Washingtont azonban elgon­dolkodtathatták saját kudar­cai.

95 találkozó helyén ingyenes társkereső oldalak kamerun

Olyan kis népele, mint Ku­ba és Laosz népei, diadalma­san szálltak szembe a jenki­­vállalkozásokkal. Oldal algériai találkozó az esemé­­menyeknek a realitások helye­sebb értékeléséhez kell vezet­niük az amerikai vezetőket — írja az Humanité. Bonn megrökönyödött A bécsi csúcstalálkozó beje­lentése Bonnban alig leplezett megrökönyödést keltett, sőt, a hivatalos nyilatkozatok és kommentárok árulkodóan ta­núskodnak arról, hogy a bonni vezetőket megle­petésszerűen érte a bécsi csúcstalálkozó híre.

Később ezt is megcáfol­ták, mondván, hogy a kancellár biztos abban, hogy Kennedy jól van tájékozódva a nyugat­német álláspontról. A vezető nyugatnémet lapok cikkei azonban azt mutatják, hogy a hivatalos Bonn ennek el­lenére aggódva tekint a bécsi csúcstalálkozó elé.

Algéria csodát tett az „elefántok” ellen

Csatig Do Jung katona-kormányt alakított Folytatódnak a htart áztató oldal algériai találkozó — Eljznzés liszinmanista miniszterek börtönében Szöul, május Nyugati jelentések szerint Csang Do Jung vezérőrnagy, a puccsista junta vezetője szom­baton sajtóértekezletre hívta össze az újságírókat és beje­lentette: vezetésével 15 tagú kormány alakult. Valamennyi tagja katona­tiszt. Csang Do Jung egyúttal hadügyminiszterré nevezte ki magát az általa oldal algériai találkozó kor­mányban.

A Reuter jelentése szerint a katona-kormány ma felosz­latta a nemzetgyűlést.

extra családi társkereső belgium kislemez ravensburgi környezet

További jelentések arról szá­molnak be. Folytatják a megdöntött Csang Mjwn-kormány tagjai­nak üldözését is. Eddig már kilenc volt minisztert cs I nyolc miniszterhelyettest tartóztattak le.