Silvester egyetlen párt linz


Pesti Hírlap, Saj­nos, ma még mindig alig vannak magyarul beszélő tisztjeink. Szükségesnek látná, hogy a honvédség is el láttassák vonatcsapatokkal.

A haditengerészet fej­lesztését a nemzet erőbirása szempontjából ellenzi, tekintettel az azzal járó óriási költségekre.

Tartalomjegyzék

Nemcsak politikai álláspontjára való tekintettel, de benső meggyőződését is követve, kénytelen a leghatározot­tabban állástfoglalni a javaslattal szemben s ezért azt általánosságban sem fogadja el. Ezutáp az elnök a tárgyalást félbeszakítván, annak folytatását a pénteken délután 5 órakor kez­dődő ülésre halasztva, az ülést bezárja. Az országgyűlési nemzeti munkapárt végre­hajtó-bizottsága csütörtökön este fél nyolc órakor ülést tartott, amelyen a képviselőház nyári ülés­szakával összefüggő kérdéseket beszélték meg.

A vóderőtárgyalások idejére a pártvezetőség a képvi­selőket százas turnusokba osztotta be, hogy a kép­viselőház tanácskozási képessége mindenképen biz­tosítva legyen. A szegedi képviselőjelölés dolgában báró Gerliczy Ferenc csütörtökön délelőtt fölkereste a képviselőházban gróf Khuen-Héderváry Károly mi­niszterelnököt és hosszabb ideig tanácskozott vele.

Ennek a tanácskozásnak az eredménye az lett, hogy fölajánlották a jelöltséget Kállay András volt sza­bolcsi főispánnak, akit a miniszterelnök távirati­lag a fővárosba kéretett. Szegedről jelentik: Házas ember, hogy tudja Bánffy-párt uj-párt csütörtökön este dT Wegman Ferenc elnökletével tartott ülésén kimondotta feloszlását, tagjai belá­tására bizva, hogy hová csatlakoznak.

Politikai körökben azt beszélték, hogy Bene­dei- János függetlenségi képviselő interpelláció for» májában szóvá teszi a kultuszminisztérium V. Ezt a kérdést nenn silvester egyetlen párt linz interpellációval elintézni, amelyre a miniszter, ha nem akar, silvester egyetlen párt linz is felel. Fel­szólalok igenis a kultuszvitában az ellen az irány­zat ellen, amelynek megszemélyesítője báró Barkó­­czy. A huszárok ámulva hallgatták az öreget. Ha mindez igaz, aminthogy tényleg az, úgy határozottan merénylet készül silvester egyetlen párt linz.

Báró Zweibrücken most megszólalt: — Unsinn. Gyerekes babona. Kész őrület. Hiába esküdözött Zolkievvski Ádám, hiá­ba hivatkozott számtalan példára, hiába erő­­sítgette a maga igazát meggyőződésének egész erejével, a katonák hajthatatlanul megmarad­tak az egyszer kimondott szentencia mellett: — Unsinn!

A rómaiak a 4—5. A hun időkből longobárd leletek kerültek elő, sőt a száz sírhelyes temető egyenesen Magyarország eddig ismert legnagyobb longobárd temetője. Innen Taksony idején Apor nyári szálláshelye lehetett.

S mert Ádám Zolkiewski végre belátta, hogy itt süket füleknek, megátalkodott hitetle­neknek prédikál, buzgóságában az italban ke­resett vigaszt, s úgy leitta magát, hogy éjfél felé, ajkán Kosciusko szent nevével, lerogyott az asztal alá. A svadronyos pedig, akárcsak Bespre­­chungot tartott volna, igy összegezte tisztjeinek a hallottakból leszűrődő igazságot: — Mesebeszéd.

De azért jó lesz vigyázni. S azzal nyugvóra tértek azzal az erős el­határozással, hogy résen lesznek s vigyázni fognak. Vége következik. A kir. A néppárt kőnyomsjtosa erre a névsorra azt jegyzi meg, hogy téves.

Navigációs menü

Belpolitikai hírek. A képviselőház ülése. A képviselőház pénte­ken délelőtt tiz órakor ülést tart, amelyen foly­tatják a vallás- és közoktatásügyi költségvetés tárgyalását. Napirenden van még Szterényi Jó­zsef és Heltai Ferenc indítványainak megokolása a koalíciós kormány vasúti szállításának felül­vizsgálása tárgyában. A miniszterelnök és Justh Gyula. A kópvise­loház folyosóján feltűnést keltett a csütörtöki ülés alatt, hogy gróf Khuen-Héderváry Silvester egyetlen párt linz minisz­terelnök hosszas beszélgetésbe elegyedett Justh Gyu­lával, a függetlenségi párt elnökével.

  • И покой вновь снизошел на Элвина, как и на того странника, который много тысячелетий назад, привязанный к мачте своего корабля, услышал, как пение Сирен затухает в далях виноцветного моря.
  • Tunéziai nő keresi barátság
  • Társkereső köln ingyen
  • Férfi arány felesége társkereső

Justh Gyula később a folyosón elmondotta, hogy miről folyt ket­tejük közt a társalgás. Azután sok egyébről beszélget­tünk, a többi között egészségi állapotunkról.

A mi­niszterelnök elmondta, hogy az egyik szeme gyönge. Látod, mondta nekem, ha a balszememet lefogom, akkor látlak, ha a jobbszememet fogom le, akkor nem látlak. Azt hiszem, kegyelmes uram, szóltam én erre, hogy te jobban szeretnél engem mindig a balszemeddel nézni.

Ezen azután nevettünk. Khuen elmondta még, hogy a másik silvester egyetlen párt linz is gyöngül, pe­dig nem szeretné, ha vezettetni kellene magát. Kü­lönben, én már gyermekkorom óta ismerem Kh«ent és leszámítva a politikát, becsülöm a jókedvét, hu­morát ás előzékenységét. Egyáltalában szimpatikus egyéniségnek tartom. Justb Gyula a választójogi liga elnöke.

A választójogi országos szövetség végrehajtó bi­zottsága legközelebbi ülésében Justh Gyulát fog­ja megválasztani a szövetség elnökévé. Justh egész ambícióval vállalja báró Bánffy Dezső örö­két, dacára annak, hogy-a szövetség pártközi szer­vezet, mely egyes pártokra való tekintet nélkül tagjai sorába egyesíti mindazokat, kik az általá­nos, egyenlő és titkos választói jognak hívei. Választójogi gyűlés. A függetlenségi párt a szocialistákkal karöltve vasárnap tüntető nép­­gyülést tart Kassán az általános, egyenlő és tit­kos választói jog mellett.

A gyűlésen megjelenik Justh Gyula is több függetlenségi képviselő kí­séretében.

Ausztriai hírek. Az osztrák választások kép». Junius tizenharmadikán kezdődnek el Ausz­triában a képviselőválasztások és amint ez most már a választási listából megállapítható, az össze­sen száztizenhat mandátumért nem kevesebb, mint kétezer képviselő aspiráns veszi föl a küzdelmet.

A pártok ezúttal nemcsak a régi és megszokott kerületeikben állítottak jelölteket, hanem uj te­rületekre is elkalandoztak, nem is a győzelemért, hanem szavazatok gyűjtése végett, mert az álta­lános választói jog behozatala óta a pártok a rá­juk eső szavazatok számával is erősen eldicseked­­nek, de meg a pótválasztások alakulására is be­folyással van a szavazatok mennyisége.

silvester egyetlen párt linz nők vagy a férfiak több, egyetlen

Az egyes nevezetesebb kerületekben, ahol álom jelentőségét szülők a partnerek, hogy megfeleljen harcra lehetünk elkészülve, igy állanak a viszonyok: Bécsben ama kerületekben lesz komoly és ér­­dekfeszitő harc, amelyekben régi és hajdan nagy tekintélyű keresztény-szocialista vezérpolitikusoE fognak küzdeni újra megválasztásukért.

A Park­kerületben nehéz küzdelme lesz a hírhedt Bielohla­­weknek, aki ben is csak épen hogy be tudott csúszni a parlamentbe szűkös többségével, amit csak kormánytámogatással tudott megszerezni ma­gának. Kevés a reménysége Wittek volt vasutügyi miniszternek is, akivel szemben sikerrel vet­te föl a harcot a német szabadelvű dr Neumann. A volt házelnököt, Pattait, ma­­riahilfi kerületében fenyegeti veszedelem, cp igy van a keresztény-szocialista párt vezére, is Liechtenstein herceg wahringá kerületében.

Mindkettő ellen német szabadelvű jelölt lépett fel kedvező kilátásokkal. Itt erős harcra lesz szükség, hogy báró Hock megtarthassa kerü­letét. A többi mandátumok sorsa, silvester egyetlen párt linz nagy része keresztény-szocialista kézben volt, igen bi­zonytalan, de valószínű, hogy a meghasoulott ke­resztény-szocialista párttól sikerül majd a szabad­elvűeknek néhány mandátumot elhódítaná.

Az alsó-ausztriai kerületek közül figyelemre méltó küzdelem lesz Mistelbachbau, ahol a keresz­tény-szocialista Gessmann erős ellenjelöltet kapott Wedra német szabadelvű személyében.

Pesti Hírlap, 1911. június (33. évfolyam, 128-153. szám)

Gessmann ma igen népszerűtlen és megeshet vele, hogy ki­marad a házból. Silvester egyetlen párt linz Marchet volt miniszter nem lépett fel s most több önjelölt küzd a pálmáért a hivatalos keresztény-szocialista jelölt ellen. Felsőausztriában és pedig Linz három kerü­letében, idáig szociáldemokraták voltak az urak, akik a keresztény-szocialisták támogatásával sze­rezték meg mandátumaikat.

Ezúttal a német sza­badelvűek vetették rá magukat a silvester egyetlen párt linz és erős küzdelemre lesz kilátás. Salzburg első kerületében dr Sylvester, a másodikban Stölzel, Hallein kerületben Huebcr szabadelvű volt képviselő küzdenek a szociáldemo­krata jelöltek ellen, akiket a keresztény-szocialis­ták is támogatnak. Stayerországban a keresztény-szocialisták pártja meghasonlott, úgy hogy itt egy párthoz tartozó jelöltek állanak egymással szemben mint ellenfelek.

Karintiában meglepetések várhatók. Krajnában a gottschei kerületet eddig Auersperg Károly herceg képviselte.

Szentendre – Wikipédia

Most a herceg nem lépett fel s igy a kerület az egyetlen jelöltnek, gróf Bar­­bo-nak fog jutni. A második laibachi kerületben Sustersicsnek nines komoly ellenjelöltje, az első kerületben a politikai életből visszavonult llribar volt bécsi alpolgármester mandátumáért heves har­cot vívnak majd egymással a klerikális és szabad­elvű szlovének.

A harc yalószinüleg a szabadelvűek győzelmével fog végződni. A négy trieszti kerületért, amely idáig a szo­ciáldemokratáké volt, hevesen küzdenek majd az olasz szabadelvű jelöltek. Kilátásuk egyelőre bi­zonytalan. Isztriában a volt házelnök, Laginja, valószí­nűleg elveszti mandátumát népszerűtlensége miatt.

Dalmáciában Raguza kerületben Biankininek a szlovén klerikálisokkal lesz erős harca, amelynek kimenetele bizonytalannak látszik.

И все же оно отличалось от своей первоначальной, примитивной формы, пусть даже большая часть отличий была внутреннего характера и увидеть их было. В ходе долгой своей истории человек не раз перестраивал себя, стремясь избавиться от болезней, средоточием которых когда-то была его Такие ненужные принадлежности, как ногти и зубы, исчезли. Волосы сохранились лишь на голове, на теле же от них не осталось и следа, Но больше всего человека Эпохи Рассвета поразило бы, пожалуй, необъяснимое отсутствие пупка.

Egy délszláv klub alakulására különben nagy hatással lesz a dalmáciai választások kimenetele. Tirolban szenvedélyes harc lesz az ókleri­kálisok és a keresztényszocialisok között. Ha az ó­­klerikálisok győznek, akkor valószínűleg külön csoportot képeznek majd a házban a keresztény­szocialisták erde régi hívei, akik most majdnem az összes hivatalos jelöltek mandátumát veszedelem­mel fenyegetik.

A városi kerületekben egyébként egy-két szociáldemokratára és németszabadelvüre is számítanak. Csehországban az idén a legképtelenebb anarchia uralkodik a választókerületekben. A cse­hek és németek is teljesen szót vannak tagolva gaz­dasági és politikai elvek szerint. Nem alakult meg a nagyon óhajtott választási paktum, sem a német pártok, sem pedig a csehek között és igy nemze­tiségi küzdelmeken kívül testvérharcokra is el le­hetünk készülve.

Pesti Hírlap, június ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca

A német kerületekben a régi Schönerer-párt állított jelölteket a szabadelvűek­kel szemben. Föllép a hírhedt Iro is, egyelőre ke­vés reménynyel. A német radikális Stransky man­dátumát egy Schönerer-párti veszélyezteti.

silvester egyetlen párt linz nők tahiti találkozni

Cseh kerületekben az ifjú cseh nemzeti szocialista je­löltek és a jogpártiak, továbbá a realisták között lesz heves küzdelem. A prágai második kerületben fellépett Kramarzot bukás fenyegeti.

Pacuknak Xuttenbergben erős jogpárti ellenjelöltje akadt. Kétes eredményű, nagy küzdelme lesz az agrár­pártból kigolyózott Praschek volt miniszternek, akit partja árulással vádolt meg annakidején.

Ellen­jelöltje Zajiesek.

silvester egyetlen párt linz ismerősök osnabrück

Morvaországban erős baic lesz a németek és szlávok között. Báró Chiarí kerületében, Mährisch-Schön­­bergben, Jesser képviselőjelöltet a szociáldemokra­ták szorongatják.

silvester egyetlen párt linz tanzkurs linz single